+90.212.830.17.01

Yasal tavsiye için bize ulaşın

08:30 - 17:30

Çalışma saatleri: Pzt - Cum

Haciz İhbarnameleri (89)

Haciz İhbarnameleri (89)

İcra hukukunda takip, sadece borçlu ve alacaklı arasında cereyan eden bir ilişki olmayıp birtakım durumlarda üçüncü kişileri de ilgilendirebilmektedir.

Bu durumlar alacaklının alacağını takip borçlusunun malvarlığından tahsil edemediği durumlarda karşımıza çıkmaktadır.

Bu konuda karşımıza çıkan en önemli prosedürlerden bir tanesi haciz ihbarnameleridir. Haciz ihbarnameleriyle amaçlanan takip borçlusuna borcu olan üçüncü kişilerin borçlarını takibin borçlu tarafına ödedikleri takdirde borçlarının ortadan kalkmayacağı, borcu ortadan kaldıracak olan ödemenin icra dairesi hesabına yapılması gerektiği bildirilir.

Birinci Haciz İhbarnamesi

Haciz ihbarnamesi takip borçlusuna borcu bulunan üçüncü kişiye icra memuru tarafından gönderilmektedir.

Üçüncü kişi kendisine tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine karşı borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığını veyahut borcu ödemiş olduğu sebepleriyle haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir.

Üçüncü kişi itirazını haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine veya bulunduğu yerdeki icra dairesine haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine gönderilmek üzere yapabilir.

İcra İflas Kanunu Madde 89 – Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir.

İcra İflas Kanunu Madde 89/2: Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

 

İkinci Haciz İhbarnamesi

İkinci haciz ihbarnamesi, birinci haciz ihbarnamesinin tüm sonuçlarını bünyesinde taşır.

İkinci haciz ihbarnamesinde de takip borçlusuna borcu olan üçüncü kişilerin borçlarını takip borçlusuna ödedikleri takdirde borçlarının ortadan kalkmayacağı, borcu ortadan kaldıracak olan ödemenin icra dairesi hesabına yapılması gerektiği bildirilir.

İkinci haciz ihbarnamesine de tebliğinden itibaren 7 gün içinde birinci haciz ihbarnamesinde saydığımız sebeplerle geçerli olan mercilere itirazda bulunulabilir aksi takdirde üçüncü kişinin birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmemekle kabul etmiş olduğu takip borçlusuna borçlu olduğu veya malın yedinde bulunduğunu kabul etmiş sayılacağı bildirilir.

Üçüncü Haciz İhbarnamesi:

İkinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz edilmediği durumlarda üçüncü kişiye üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir.

İcra İflas Kanunu Madde 89/3: İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa 15 gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.

Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur.

Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir.

Üçüncü haciz ihbarnamesi bahsettiğimiz ilk iki haciz ihbarnamesinden farklılıklar içermektedir dikkat etmek gerekirse;

Bu farklılıklardan bir tanesi diğer haciz ihbarnamelerine itiraz edilmesi gerekirken üçüncü haciz ihbarnamesine itirazda bulunulamaması dava açılması gerektiğidir.

Bir diğer farklılığımız ise tebliğden itibaren 7 günlük değil 15 günlük süreye tabi olmasıdır.

 

 

 

İlgili Mesajlar

Makale

TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI Ç101: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye 3 (üç) ay giriş yasağı tahdit kodudur. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni

Daha fazla oku
Makale

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Tapu iptal ve tescil davası, tapu kütüğünün hukuka aykırı ve yolsuz tescil şeklinde düzenlendiği durumlarda hukuka aykırı veyahut yolsuz işlemin

Daha fazla oku