+90.212.830.17.01

Yasal tavsiye için bize ulaşın

08:30 - 17:30

Çalışma saatleri: Pzt - Cum

SABİT SERMAYE YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

SABİT SERMAYE YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20/2-a maddesine göre;  ‘’En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen’’ yabancı uyruklu kişiler İçişleri bakanlığının teklifi ve cumhurbaşkanın kararı ile Türk vatandaşlığı almaya hak kazanabilirler.

Bu süreçte ilk olarak ilgili mevzuatta yer alan yatırımının yapılarak ilgili kurumdan uygunluk belgesi alınması gereklidir. Yatırımı gerçekleştiren kişinin daha sonrasında YUKK kanunu 31/j maddesi uyarınca kısa dönem ikamet izni alması ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuru yapması gerekmektedir.

Yapılacak Sabit Sermaye Yatırımının Şekli

İlgili yatırımın bir gayrimenkul almak şeklinde değil, mal ve hizmet üretimine yönelik olması gerekmektedir. Mal ve hizmet üretimine yönelik arsa, bina, makine ve teçhizat gibi yatırım unsurları içermelidir.

Bu yatırım 2 şeklide gerçekleştirilebilir. Şöyle ki;

 1. a) Yatırım yeni ve sıfırdan (Greenfield) bir yatırım şeklinde ya da
 2. b) Mevcut bir şirketin hisselerinin satın alınması (Şirket Birleştirme ve Satın Alma) şeklinde gerçekleştirilebilir.

Sabit sermaye yatırımı yapan yabancı yatırımcı halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın almak şeklinde yahut ilgili şirkette belli bir oranda ortak olması halinde gerçekleşebilir. Yabancı yatırımcının satın almış oldu pay oranına tekabül eden meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir.

Yapılmış olan sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretimine ilişkin arsa, bina, teçhizat, makine vb. yatırım unsurları da içermelidir. Bu gayrimenkuller tek başına vatandaşlık kazandırmamakla beraber sabit sermaye yatırımının bir parçası sayılacaktırlar.

Var olan bir yatırıma ilave olarak yapılan yatırımlarda, yabancı yatırımcı eğer şirkette belli bir oranda ortaksa ortaklık payına denk gelen oran, ilave yatırım tutarı ile çarpılır. Bu çarpım sonucu ortaya çıkan tutarın minimum 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı olması gerekmektedir.

Sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanmada sadece yatırımcı değil, aynı zamanda yatırımcının eşi, ergin olmayan ve bağımlı olan çocukları da bu haktan yararlanabilecektir.

Ayrıca sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak kazanan kişilerin şirketteki paylarını en az üç yıl boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devretmemeleri gerekmektedir.

12 Ocak 2017 tarihi öncesi gerçekleştirilen yatırımlar, Türk vatandaşlık başvurusu hakkı vermemekle birlikte 12 Ocak 2017 tarihi sonrası yapılacak başvurularda, sermaye yatırımı hesaplanırken geçmişe dönük 3 yıllık harcama dikkate alınır.

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunması gerekir.

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ekinde
 2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sitesinde yer alan eksiksiz doldurulmuş yatırım bilgi formunun
 3. Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının ve varsa ikamet belgesinin fotokopisi
 4. Başvuran kişinin imza beyannamesi
 5. Vekil aracılığıyla başvurması durumunda vekaletname örneği
 6. Başvuruya mesnet teşkil eden sabit sermaye yatırımı bir tüzel kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ise, söz konusu sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ait ortaklık yapısı ve sermaye tutarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 7. Şirketin sabit sermaye yatırımı tutarını tespit etmeye yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sitesinde bir örneği yer alan YMM onaylı özel amaçlı rapor (Rapor özellikle sabit yatırım tutarının belirlenmesine yönelik olup, şirketin ödenmiş sermayesinin de sabit yatırım ile orantılı bir düzeyde olması gerekmektedir)
 8. Noter huzurunda düzenlenmiş taahhütname
 9. Döviz tevdiat hesabı dekontu ve bu meblağın yatırımcı adına TL’ye çevrildiğini gösterir banka dekontu
 10. Yeminli Mali Müşavir faaliyet belgesi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi
 11. Yabancı yatırımcının şirketin mevcut ortaklarından pay devri veya hisse alımı aracılığıyla ortak olması uygun görülmemektedir. Ancak ortak olunacak şirketin sermaye artışı yapması, yabancı yatırımcının sermaye artışına katılması, artan sermayeyi nakden karşılayarak ödenmiş sermayeye eklendiğinin tevsik edilmesi durumunda talep değerlendirilecektir. Sermaye artışı yoluyla ortak olunması durumunda yabancı yatırımcının sabit sermaye payının hesaplanmasında şirkette edindiği pay oranı esas alınacaktır. Yabancı yatırımcının sermaye artışına katıldığı meblağa ek olarak, şirketin YMM raporu ile tevsik edilen sabit yatırım miktarındaki payının da başvuru tarihi itibariyle 500,000 ABD Doları’nın üzerinde olması gerekmektedir

Bakanlık gerekli görmesi halinde yukarıda yer alan belgelere ek olacak belgelerde talep edebilecektir.

Başvurunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde başvuru sahibine, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne uygunluk tespit yazısı gönderilir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yazılı bildirim yapılır. İlgili bildirim tarihini takip eden 1 aylık zamanda eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması gerekir. Aksi takdirde tamamlayamayan başvurular işlemden kaldırılır. Sahte ve yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvurucuların vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreç durdurulur.

İlgili Mesajlar

Makale

TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI Ç101: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye 3 (üç) ay giriş yasağı tahdit kodudur. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni

Daha fazla oku
Makale

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Tapu iptal ve tescil davası, tapu kütüğünün hukuka aykırı ve yolsuz tescil şeklinde düzenlendiği durumlarda hukuka aykırı veyahut yolsuz işlemin

Daha fazla oku